αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

Πράξη «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας»
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι ανάδοχος της πράξης «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Πελοπόννησο», μέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας 10 % του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 -2013»,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  1. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), Άξονας 7 Ε. Π. Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ειδικών Μειονεκτικών Περιοχών (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)» του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 –2006

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»
Το ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ έχει συσταθεί για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΙΣ»
Η ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΙΣ έχει συσταθεί για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Ολοκληρωμένη υποστήριξη και παρέμβαση ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπέρ των Ελλήνων τσιγγάνων».

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Η εταιρεία συμμετέxει σε κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η EQUAL είναι μία από αυτές.
MED MY SEA
To έργο «MedMySea» είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας ARCHIMED