αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

ΚΥΑ Αγροτουρισμού
ΥΑ Οικοτεχνίας
Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
ΚΥΑ Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων
ΚΥΑ Κολυμβητικών Δεξαμενών
ΥΑ Υπομέτρου 19.4
ΦΕΚ 1822/2015
ΦΕΚ 1273/2016
ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1379/2013
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό και δασονομικό τομέα
Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα
Κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακού χαρακτήρα